Shërbime IT për Biznesin Tuaj!

Softveri / programi ynë është i punuar për të gjithë nga terminalet / pikat e shitjes me pakicë deri të ndërmarrjet prodhuese duke përfshirë:
Faturimin, ofertat, kontraktimet, fletëdergesat bilancin financiar të klientëve

Regjistrin e faturave te furnitorëve dhe pagesat ndaj tyre

Stokun, menaxhimin e depove

Raportin e rrjedhës se parasë, bankat, arkat

Si dhe shume mundësi tjera

Vazhdo

Ne kemi provojën e duhur për t’ju ofruar shërbime E-commerce të cilat do t’ju ofronin me afër klientit tuaj.

Ne kemi zhvilluar dhe jemi ne faza të ndryshme të zhvillimit të sistemeve të avancuara që ju mund t’ju krijonë lidhjen me parterë dhe klient si asnjë herë me parë.

Vazhdo

Dita ditës të gjitha shërbimet po bazohen në web. Ne kemi filluar implementimin e aplikacioneve te cilat do tj’ju ofrojnë siguri dhe funksionalitet të lartë në punën tuaj ditore.

Vazhdo
Tri definicionet tona
Analizimi i të dhënave

Analiza e të Dhënave është procesi i shqyrtimit, interpretimeve, përpunimit dhe modelimit të të dhënave të mëdha për të nxjerrë përfundime dhe për të ndihmuar në marrjen e vendimeve. Kjo përfshin metodat statistikore, matematikore dhe informatikore për analizën e modelet dhe interpretimin e të dhënave. Analiza e të dhënave përdoret në fusha të ndryshme, duke përfshirë biznesin, shkencën e kompjuterave, ekonominë, shkencën e të dhënave, dhe shumë fusha të tjera, për të zbuluar modelet, trendet dhe informacione të fshehura brenda të dhënave. Është një mjet i rëndësishëm për organizatat dhe bizneset për të marrë vendime strategjike dhe për të optimizuar operacionet e tyre.

Dizajnim IT

Dizajni i Teknologjisë së Informacionit (IT) është procesi i kriimit të strukturave dhe sistemeve të teknologjisë së informacionit dhe komunikimit (TIK) që përdoren për të mbështetur dhe optimizuar operacionet e një organizate. Dizajni i IT përfshin zhvillimin e arkitekturave të rrjeteve, konfigurimin e serverave, zhvillimin e aplikacioneve, sigurinë e informacionit dhe menaxhimin e bazave të të dhënave.

Ky proces synon të krijojë një infrastrukturë të qëndrueshme dhe të sigurtë të IT që plotëson nevojat dhe objektivat e organizatës. Dizajni i IT ka të bëjë me zgjedhjen e pajisjeve, softuerit dhe teknologjive të duhura për të përmirësuar efikasitetin dhe produktivitetin e organizatës nëpërmjet përdorimit të teknologjisë së informacionit. Ky proces përfshin gjithashtu hartimin e strategjive të sigurisë dhe shplarjes së parave për të mbrojtur të dhënat dhe informacionet e organizatës nga kërcënimet e mundshme.

Siguri e të dhënave

Siguria e të Dhënave është fushë e specializuar e menaxhimit të informacionit që përfshin praktikat dhe masat që merren për të mbrojtur të dhënat nga akses i paautorizuar, shfrytëzimi, ndërprerjet, humbja, ose vjedhja. Siguria e të dhënave synon të sigurojë konfidencialitetin, integritetin dhe disponueshmërinë e të dhënave për subjektin ose organizatën që i përkasin.

Për të arritur siguri të të dhënave, praktikat e sigurisë përfshijnë implementimin e politikave të sigurisë, përdorimin e teknologjive të sigurisë informatike, zhvillimin e protokolleve të sigurisë, trajnimin e personelit, dhe mbikëqyrjen e përdorimit të të dhënave. Këto praktika ndihmojnë në parandalimin e humbjes së të dhënave, shkatërrimit të të dhënave, ose aksesit të të dhënave nga personat e paautorizuar. Siguria e të dhënave është e rëndësishme për të mbrojtur integritetin dhe reputacionin e një organizate, si dhe për të përmbushur kërkesat ligjore dhe rregullatorë.

Procesi i Punës

Si Punojmë Për Klientët Tanë

Ne punojmë ne katër faza te ndryshme duke filluar nga mbledhja e informacioneve për nevojat e klientit, dizajnimi ekzekutimi i projektit dhe dorëzimi i tij.

1.

Zbulimi

Në këtë faze ne marrim informacionet për nevojat e klientit, kërkesat e tij dhe natyrën e biznesit te tij.

2.

Planifikimi

Në këtë faze planifikojmë duke filluar nga infrastruktura e nevojshme, platforma ne te cilën do te bazohet i terë projekti.

3.

Ekzekutimi

Në këtë faze fillon implementimi i projektit nga programimi deri te testimi i tij.

4.

Dorëzimi

Në këtë faze dorëzohet puna përfundimtare duke trajnuar stafin dhe ofruar ndihmë teknike ne mënyrë që produkti te cilin e marrin te jetë i lehtë dhe migrimi të shkoj pa asnjë problem.